• Uczymy się uczyć – lekcje z elementami oceniania kształtującego.

   • Uczeń nie może być jedynie biernym odbiorcą zabiegów nauczyciela, powinien stać się aktywnym podmiotem procesu nauczania. Tylko wtedy nauczanie może być efektywne. Ocenianie kształtujące nie tylko aktywizuje uczniów, ale wpływa na podniesienie ich osiągnięć i pomaga wyrównywać szanse edukacyjne. Wprowadzenie w naszej szkole na lekcjach elementów oceniania kształtującego pozwoli uczniom na rozwijanie wewnętrznej motywacji do nauki. Pokazywanie przez nauczyciela celów oraz wykorzystywanie na lekcjach OK zeszytu zachęci dzieci do samodzielności i planowania swoich działań edukacyjnych. 

    Innowacja obejmuje edukację wczesnoszkolną, język angielski w wybranych klasach I-III, język angielski w wybranych klasach IV i V, język niemiecki w jednej klasie VII oraz przedmioty przyrodnicze: biologię, chemię i geografię we wszystkich klasach VII.

   •  "Czytam- bo lubię, czytam- bo chcę, czytam- bo warto!"

   • Głównym celem innowacji jest zaszczepienie nawyków czytelniczych i rozwijanie zamiłowania do literatury. Szereg proponowanych uczniom działań ma na celu wprowadzenie w świat literatury, wyrabianie szacunku do książki, kształtowanie umiejętności czytania ze zrozumieniem oraz nawyku czytania i korzystania z biblioteki szkolnej i pozaszkolnej. Zadania mają przynieść określone efekty, takie jak wzrost czytelnictwa, poprawę poziomu wypowiedzi ustnych i pisemnych uczniów, wzrost rozumienia tekstów, poleceń, wyciszenie oraz koncentracja.