• OFERTA

    • Zgodnie ze Statusem Szkoły Podstawowej nr 2 w Plewiskach § 1.15. W szkole zorganizowane są odziały ogólne i dujęzyczne.

     "Przez oddział dwujęzyczny należy rozumieć oddział szkolny, w którym nauczanie jest prowadzone w dwóch językach: polskim oraz obcym nowożytnym będącym drugim językiem nauczania, przy czym prowadzone w dwóch językach są co najmniej dwa zajęcia edukacyjne, z wyjątkiem zajęć obejmujących język polski, część historii dotyczącą historii Polski i część geografii dotyczącą geografii Polski, w tym co najmniej jedne zajęcia edukacyjne wybrane spośród zajęć obejmujących: biologię, chemię, fizykę, część geografii odnoszącą się do geografii ogólnej, część historii odnoszącą się do historii powszechnej lub matematykę.

     Oddziały dwujęzyczne będą mogły być tworzone od klasy VII szkoły podstawowej.

     Oddział taki będzie mogła utworzyć każda szkoła podstawowa, a do oddziałów tych będą przyjmowani w pierwszej kolejności uczniowie tej właśnie szkoły. Warunkiem przyjęcia będzie otrzymanie promocji do klasy VII oraz uzyskanie, tak jak w obecnym stanie prawnym, pozytywnego wyniku sprawdzianu predyspozycji językowych przeprowadzanego na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną.

     W następnej kolejności, w przypadku wolnych miejsc, do oddziału dwujęzycznego w szkole podstawowej będą przyjmowani uczniowie innych szkół.

     Szkoły decydują o wyborze języka obcego nowożytnego, który będzie drugim językiem nauczania w oddziałach dwujęzycznych"*

     * źródło: www.reformaedukacji.men.gov.pl