• Egzamin E8 – 2019/2020 – Terminarz

    

   Dzień tygodnia

   Data

   Godzina

   Język polski

   Wtorek

   21 kwietnia 2020

   9.00

   Matematyka

   Środa

   22 kwietnia 2020

   9.00

   Języki nowożytne

   Czwartek

   23 kwietnia 2020

   9.00

    

   Termin dodatkowy

    

    

   Dzień tygodnia

   Data

   Godzina

   Język polski

   Poniedziałek

   1 czerwca 2020

   9.00

   Matematyka

   Wtorek

   2 czerwca 2020

   9.00

   Języki nowożytne

   Środa

   3 czerwca 2020

   9.00

    

   Ważne informacje dla rodziców

   1. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego lub upoważniony przez niego nauczyciele (np. wychowawcy klas) są zobowiązani do przekazania rodzicom uczniów kluczowych informacji o egzaminie, w tym przede wszystkim dotyczących:
   1. harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty – w terminie głównym i w terminie dodatkowym (oraz kto przystępuje do egzaminu w terminie dodatkowym)
   2. struktury egzaminu (przedmioty egzaminacyjne; wybór języka obcego nowożytnego; czas trwania egzaminu z poszczególnych przedmiotów, w tym przedłużenie czasu trwania w przypadku dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu) oraz zakresu sprawdzanych umiejętności
   3. zasad przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (przebieg egzaminu każdego dnia)
   4. sposobu zaznaczania odpowiedzi na karcie odpowiedzi oraz dodatkowego czasu (5 minut) przeznaczonego na sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi
   5. sposobu pracy z arkuszem egzaminacyjnym z matematyki – konieczność wyrwania ze środka arkusza 8 stron tworzących kartę rozwiązań zadań egzaminacyjnych, konieczność zapisania rozwiązań zadań otwartych w karcie rozwiązań zadań egzaminacyjnych
   6. zakazu wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych lub korzystania z takich urządzeń w tej sali
   7. przyborów i materiałów, które zdający mogą wnieść do sali egzaminacyjnej h. konieczności samodzielnego rozwiązywania zadań w czasie egzaminu i. możliwości wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej.
   1. Do 27 września 2019 r. należy zapoznać rodziców uczniów z możliwymi dostosowaniami warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (pkt 3.4.13.).
   2. Do 20 listopada 2019 r. należy przekazać rodzicom uczniów pisemną informację o wskazanym przez radę pedagogiczną sposobie lub sposobach dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych zdających.
   3. Należy poinformować rodziców o następujących terminach:
   1. do 30 września 2019 r. – złożenie deklaracji ( wskazującej język obcy nowożytny, z którego uczeń przystąpi do egzaminu ósmoklasisty, (b) informującej o zamiarze przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty z matematyki w języku danej mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub w języku regionalnym
   2. do 15 października 2019 r. – przedłożenie dyrektorowi szkoły zaświadczenia o stanie zdrowia ucznia lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się
   3. do 25 listopada 2019 r. – złożenie oświadczenia o korzystaniu albo niekorzystaniu ze wskazanych sposobów dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych zdających, po otrzymaniu pisemnej informacji, o której mowa w pkt 11.1.3.
   4. do 21 stycznia 2020 r. – złożenie pisemnej informacji o zmianie w deklaracjach, o których mowa w pkt 11.1.4a oraz 3.2.9.
   5. do 7 kwietnia 2020 r. – przekazanie dyrektorowi szkoły wniosku o zmianie języka obcego nowożytnego w przypadku laureatów/finalistów konkursów/olimpiad przedmiotowych (pkt 3.2.10.).
   1. Każdorazowo należy – jeżeli to możliwe – przekazać rodzicom stosowne formularze (załączniki do niniejszej Informacji) lub przekazać im informację o tym, gdzie formularze te można znaleźć (np. strona internetowa CKE, strona internetowa szkoły). Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty obowiązująca w roku szkolnym 2019/2020
   2. Wskazane jest, aby przekazać rodzicom, że na stronie internetowej CKE (www.cke.gov.pl, w zakładce poświęconej egzaminowi ósmoklasisty) dostępne są:
   1. informatory o egzaminie ósmoklasisty od roku szkolnego 2018/2019
   2. przykładowe arkusze egzaminacyjne
   3. arkusze egzaminu próbnego
   4. arkusze wykorzystane do przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty w kwietniu 2019 r.

    

    

   Szczegóły

    

   • Wyniki egzaminów klas 8 w roku szkolnym 2018/2019

     

     

    Przedmioty egzaminacyjne - egzamin E8, kwiecień 2018/2019

    J. polski

    Matematyka

    J. angielski

    J. niemiecki

    Średnia % kraju

    63

    45

    59

    42

    Średnia % szkoły

    72,90

    52,10

    67,82

    75