• Innowacja pedagogiczna to każde nowatorskie rozwiązanie programowe, organizacyjne lub metodyczne, mające na celu poprawę jakości pracy szkoły. Ma ono określone ramy czasowe, cele, etapy i sposoby realizacji zadań, zakładane rezultaty oraz wykorzystanie efektów realizacji.

     Zaletą wprowadzania innowacji jest pobudzanie kreatywności nauczycieli, którzy dzięki swoim pomysłom unowocześniają swoją pracę. Stwarzając lepsze warunki dla rozwoju dzieci i młodzieży czynią efektywniejszym proces uczenia się. To dzięki nim motywujemy uczniów do nauki, do rozwijania się.

     W naszej szkole co roku nauczyciele wprowadzają wiele innowacji pedogicznych. W tym roku szkolnym 2022/2023  są to innowacje:

     • I ty możesz uczyć matematyki
     • Drabina sukcesu
     • Uczymy się uczyć – lekcje z elementami oceniania kształtującego.