• Misja szkoły

   • Dzisiaj należy wiedzieć, co trzeba poznawać jutro, 

    by radzić sobie pojutrze.

    MISJA SZKOŁY

    Misją naszej społeczności szkolnej jest stwarzanie uczniom optymalnych warunków do prawidłowego, wszechstronnego rozwoju poprzez zapewnienie wysokiego poziomu edukacji, kształtowanie kompetencji kluczowych istotnych w procesie uczenia się przez całe życie z uwzględnieniem indywidualizmu ucznia i poszanowaniem uniwersalnych wartości oraz praw człowieka. Podejmowane działania będą służyły wzrastaniu młodych ludzi ceniących przeszłość ale i śmiało patrzących w przyszłość, będących aktywnymi członkami społeczności lokalnej, narodowej i globalnej.

    WIZJA SZKOŁY

    Jesteśmy szkołą nowoczesną, bezpieczną i przyjazną. Pracujemy jako zespół, szanując i wspierając się nawzajem. Uczymy kreatywności, z jednoczesnym naciskiem na odpowiedzialność za własne decyzje. Jesteśmy otwarci na świat i zmiany w nim zachodzące, chętni do czerpania z jego dorobku naukowego i kulturowego. Kształcimy swoich wychowanków w oparciu o szacunek do drugiego człowieka, poszanowanie systemu wartości, dziedzictwa kulturowego i historycznego.
    Każdy uczeń w naszej szkole osiąga sukces na miarę swoich możliwości, uczy się żyć w środowisku i dla środowiska. Kształtujemy w uczniach wrażliwość na dobro, prawdę i piękno. Najwyższym dobrem jest dla nas uczeń.
    Jesteśmy po to, aby wyposażyć ucznia w wiedzę i umiejętności, które pozwolą mu rozwijać się i funkcjonować w zmieniającym się świecie. Dlatego Szkoła Podstawowa nr 2 w Plewiskach ma być szkołą nowoczesną.

    N - naucza uczenia się i rozumienia świata,
    O - otwarta jest na potrzeby uczniów, nauczycieli, rodziców,
    W - wykorzystuje elementy doradztwa zawodowego do rozwoju uczniów,
    O - ochoczo przystaje na innowacyjne rozwiązania w procesie edukacyjnym,
    C - czynnie uczestniczy w życiu lokalnej społeczności, stając się szkołą obywatelską i partnerską,
    Z - zapewnia bezpieczeństwo,
    E - efektywnie przygotowuje uczniów do następnego etapu edukacyjnego i osiągania sukcesów,
    S - szanuje drugiego człowieka i środowisko naturalne,
    N - nastawiona jest na współpracę,
    A - aktywnie uczestniczy w procesie wychowania i opieki, wspierając w tym rodziców.