• Konkurs - Tolerancja w piosence

    •  

     TOLERANCJA W PIOSENCE POLSKIEJ I OBCOJĘZYCZNEJ

     z cyklu “OTWARCI NA ŚWIAT” 

     dla uczniów szkół podstawowych klas 4-8 gminy Komorniki, miasta Poznania i powiatu poznańskiego

      

     "… Tolerancja jest harmonią w różnorodności. To nie tylko moralny obowiązek, ale także prawny i polityczny warunek. Tolerancja – wartość, która czyni możliwym pokój – przyczynia się do zastąpienia kultury wojny kulturą pokoju."  (fragment artykułu 1 Deklaracji Zasad Tolerancji Konferencji Generalnej UNESCO)

                    W 1995 roku Konferencja Generalna UNESCO przyjęła Deklarację Zasad Tolerancji i ustanowiła dzień 16 listopada Międzynarodowym Dniem Tolerancji. Była to odpowiedź na szerzące się na świecie zjawiska nietolerancji, uprzedzeń, rasizmu i przemocy. 

     Naszą odpowiedzią na takie zjawiska jest projekt „Otwarci na świat”.

     Wielu artystów na całym świecie porusza nasze serca, śpiewając o tolerancji, szacunku, zrozumieniu dla inności…  Mamy nadzieję, że uczestnicy konkursu „Tolerancja w piosence polskiej i obcojęzycznej” wybiorą najpiękniejsze piosenki, byśmy podczas ich koncertu razem z nimi otworzyli się na innych i na świat!

     Do tego projektu zapraszamy nie tylko dzieci i młodzież, ale i dorosłych, którzy będą nam dopingować i wspierać swoim doświadczeniem i mądrością  

     W założeniach projektu dużą rolę odgrywa nie tylko współpraca interdyscyplinarna, ale również współpraca szkół gminnych, powiatowych i miasta Poznania.

     Projekt wpisuje się w kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020 (wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich)  i rozwija następujące kompetencje kluczowe:

             1.porozumiewanie się w języku ojczystym

     To zdolność wyrażania i interpretowania pojęć, myśli, uczuć, faktów i opinii w mowie  i piśmie oraz językowej interakcji w odpowiedniej i kreatywnej formie w pełnym zakresie kontekstów społecznych i kulturowych – w edukacji, pracy, domu i czasie wolnym.

              2. porozumiewanie się w językach obcych   

     Opiera się na tych samych wymiarach umiejętności, co porozumiewanie się w języku ojczystym na zdolności do rozumienia, wyrażania i interpretowania pojęć, myśli, uczuć, faktów i opinii w mowie i piśmie (rozumienie ze słuchu, mówienie, czytanie, pisanie) w odpowiednim zakresie kontekstów społecznych. Wymaga też takich umiejętności, jak mediacja i rozumienie różnic kulturowych.

               6. kompetencje społeczne i obywatelskie

     Kompetencje osobowe, interpersonalne i międzykulturowe, obejmujące zachowania przygotowujące do uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym, a także rozwiązywania konfliktów. Obejmują zdolność do empatii, wykazywania się tolerancją, porozumiewania się w różnych środowiskach, negocjacji, wyrażania i rozumienia różnych punktów widzenia, umiejętności współpracy, asertywność i prawość.

     Obejmują znajomość współczesnych, jak i głównych wydarzeń i tendencji w narodowej, europejskiej i światowej historii, zdolność do zaangażowania w działania publiczne, poszanowanie praw człowieka, w tym równości, jako podstawy demokracji, uznanie i zrozumienie różnic w systemach wartości różnych religii i grup etnicznych, znajomość integracji europejskiej oraz struktur UE, świadomość różnorodności i tożsamości kulturowych w Europie.

     Kompetencje obywatelskie przygotowują do pełnego uczestnictwa w życiu obywatelskim w oparciu o znajomość pojęć i struktur społecznych i politycznych oraz poczuwanie się do aktywnego i demokratycznego uczestnictwa.

                8. świadomość i ekspresja kulturalna

     Świadomość lokalnego, narodowego i europejskiego dziedzictwa kulturalnego oraz jego miejsca w świecie. Docenianie znaczenia twórczego wyrażania idei, doświadczeń i emocji za pośrednictwem szeregu środków wyrazu (muzyki, sztuk teatralnych, literatury i sztuk wizualnych).

      

     Projekt „OTWARCI NA ŚWIAT” jest zgodny z artykułem 21 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej o niedyskryminacji:

     1.   Zakazana jest wszelka dyskryminacja w szczególności ze względu na płeć, rasę, kolor skóry, pochodzenie etniczne lub społeczne, cechy genetyczne, język, religię lub przekonania, poglądy polityczne lub wszelkie inne poglądy, przynależność do mniejszości narodowej, majątek, urodzenie, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną.

      

     Zapraszamy wszystkich uczniów klas 4-8 SP2 w Plewiskach do wzięcia udziału w etapie szkolnym międzyszkolnego konkursu “Tolerancja w piosence polskiej i obcojęzycznej” w dniu 20 listopada 2019.

     Uczestnicy podczas występu zaprezentują jeden utwór muzyczny w następujących językach do wyboru:  w języku polskim, angielskim, niemieckim, hiszpańskim, francuskim, ukraińskim, białoruskim lub rosyjskim. Piosenki muszą w swojej treści dotyczyć tolerancji.


     Twórzmy wspólnie harmonię różnorodności! Śpiewajmy o tolerancji!

    • Najważniejsze terminy

    • 15 listopada 2019 - termin przesyłania deklaracji uczestnictwa szkół w konkursie

     20 listopada 2019 - etap szkolny SP 2

     13 grudnia 2019 - termin zgłaszania kandydatów przez szkoły

     18 lutego 2020 - finał konkursu

   • Konkurs "Tolerancja w piosence..." - dokumenty