• DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

    Szkoła podstawowa nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848). Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.sp2plewiska.edupage.org

    Data publikacji strony: 2018-09-01

    Data aktualizacji: 2020-09-24

    Status pod względem zgodności

    Niniejsza strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848), z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

    Treści niedostępne

    Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów:

    • Część plików .doc, .xls, .pdf, nie posiada struktury opartej o nagłówki
    • Większość zdjęć nie posiada tekstu alternatywnego
    • Filmy nie posiadają napisów dla osób niedosłyszących i głuchych
    • Niektóre informacje przedstawiono wyłącznie w postaci graficznej

    Wyłączenia

    • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności
    • filmy, które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

    Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

    Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-23

    Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

    Link do wyników badania dostępności strony internetowej szkoły: http://checkers.eiii.eu/en/pagecheck2.0/?uuid=e58355ae-f875-4098-9281-8ae1d36da2a4

    Informacje zwrotne i dane kontaktowe

    W przypadku problemów z dostępnością strony prosimy o kontakt:

    Beata Koczorowska, e-mail: beata.koczorowska@sp2plewiska.edu.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

    Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu oraz udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu. Żądanie powinno zawierać:

    • dane kontaktowe osoby zgłaszającej żądanie
    • wskazanie informacji lub elementu strony internetowej które mają być dostępne cyfrowo
    • wskazanie sposobu kontaktu z osobą zgłaszającej żądanie
    • wskazanie alternatywnego sposobu dostępu.

    Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

    Dostępność architektoniczna

    Główne wejście do szkoły znajduje się od strony ulicy prof. W. Strażewicza.

    Przed wejściem, znajduje się bezpłatny parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych.

    Wejście jest na poziomie chodnika.

    Przy wejściu do szkoły znajduje się domofon, którym można przywołać pracownika szkoły.

    Wewnątrz budynku znajduje się winda wyposażona w przyciski z oznaczeniami w alfabecie Braille’a.

    Klatki schodowe wyposażone są w szerokie schody oraz poręcze.

    Korytarze wewnątrz budynku są przestronne.

    Na każdym piętrze znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

    Na teren szkoły można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.

    Na terenie placówki nie ma osoby posługującej się językiem migowym.

    W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.